Đơn Tâm

Tặng phẩm tình yêu

Mang hình bánh Thánh Thể, Tình yêu-không biên giới của Thiên Chúa có khả năng hội nhập vào thân xác và tâm hồn mọi người... Mang hình hài người linh mục, Tình yêu-bất vụ lợi của Thiên Chúa có thể đi vào đời và giao tiếp với mọi hạng người...

Đức Hồng y Gioan Baotixita gặp gỡ các giới

TTMV (31.8.2013) - Sau một tuần tĩnh dưỡng và tập vật lý trị liệu tại Trung Tâm Mục Vụ TGP, Đức Hồng y Gioan Baotixita đã cải thiện chức năng vận động và việc di chuyển của ngài tiến bộ hơn thời kỳ hậu phẫu.