Lịch Sử TGP

Tổng Giáo phận Sài Gòn qua dòng lịch sử 50 năm (1960-2010)

Vào Năm Thánh 2010, theo lời khuyên của ĐTC, gia đình giáo phận nhìn lại quá khứ để tạ ơn, đồng thời nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai để canh tân ngôi nhà chung

Tổng Giáo phận Sài Gòn qua dòng lịch sử

Tài liệu ngắn này chỉ cố gắng ghi lại cách khái quát một số chứng tích QUA DÒNG LỊCH SỬ hình thành và phát triển gia đình giáo phận trên quê hương Việt Nam...

30 năm Phúc Âm trong môi trường xã hội Việt Nam

Giáo phận có 200 giáo xứ, 5.289 thành viên HĐGX, 6.254 GLV thiện nguyện, 900 ca đoàn, 25 đoàn thể tông đồ giáo dân với số thành viên là trên 90.000