Phụng Tự

Ủy ban Phụng tự: Thông báo về Nghi thức cử hành hôn nhân

Như tin đã đưa ngày 1-12-2008, Ủy ban Phụng tự đã công bố bản dịch Việt ngữ sách NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN, dịch từ ấn bản mẫu II được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố ngày 19-3-1990.