Di Dân

Thư ngỏ của Chủ tịch UB Di dân HĐGMVN ĐHY. GB. Phạm Minh Mẫn

 Tôi xin giới thiệu với anh chị em di dân website của chúng ta: www.mucvudidan.com. Chúng ta hãy coi website này là của chúng ta, để phục vụ và nối kết chúng ta.