Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 03.2019

WGPSG -- Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Nội dung:

- Lá thư linh mục chánh xứ: Hình thành nhân cách và đức tin cho con cái.

- Huấn luyện nhân bản: Giá trị của sự trung tín và trung thành.

- Mục vụ Hôn nhân Gia đình : Thư bố mẹ gửi cho con trai thân yêu.

- Hiệp sống Tin Mừng.

- Thông tin giáo xứ trong tháng.

Files/Poster gửi kèm: