Nội san Lửa Mến tháng 03.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Cảm thương là con đường cứu độ
- Suy niệm Lời Chúa      
- Bồi dưỡng đức tin        
- Simon, anh ngủ sao     
- Tháng Ba, tháng kính Thánh Giuse
- Thánh Giuse: Thầm lặng theo ý Chúa
- Mái ấm gia đình
- Noi gương Thánh cả
- Trang Thanh niên
- Trang Thiếu nhi                                                          
- Trang sức khỏe gia đình                                          
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                                         
- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                                    
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: