Nội san Lửa Mến tháng 02.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Đón nhận Trái Tim Chúa…
- Nhìn sang năm mới          
- Suy niệm Lời Chúa
- Tin Giáo hội Việt Nam 
- Mùa Xuân Tin Yêu    
- Lời nói khôn khéo
- Ngày Tết, người Công giáo bàn về đạo hiếu
- Đầu năm hái lộc

- Trang Thanh niên                                                      
- Trang Thiếu nhi                                                          
- Trang sức khỏe gia đình                                          
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi 
- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                                    
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: