Nội san Lửa Mến tháng 01.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Đón nhận Trái Tim Chúa…                     
- Suy niệm Lời Chúa                                   
- Bồi dưỡng đức tin                                      
- Hành trình đức tin (phần cuối)
- Thông báo thi viết “Hồn Tông Đồ”             
- Hôn nhân hạnh phúc                           
- Giáo dục                                            
- Việc tuy tầm thường - giá trị lớn         
- Trang Thanh niên     
- Trang Thiếu nhi                                   
- Trang sức khỏe gia đình                     
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                    
- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                 
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: