Đức Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM: Thư gửi Dân Chúa