Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm B

Học hỏi Phúc âm
Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm B
(Ga 3,14-21)

 

 

Lời Chúa:

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấyđã được thực hiện trong Thiên Chúa".

Học hỏi:

1. Đọc sách Dân số 21,4-9. Cho biết dân Do-thái đã phạm tội gì trong sa mạc, và họ đã phải làm gì để được chữa lành. Con rắn đồng tự nó có đem lại ơn cứu độ không? Đọc 2 Vua 18,4; Khôn ngoan 16,5-7. 10-11.

2. "Con Người phải được giương cao." Đọc sách Công vụ Tông đồ 2,33; 5,31 và thư Philípphê 2,9. Cho biết "được giương cao" hay "được nâng cao" nghĩa là gì.

3. Đọc Ga 3,14; 8, 28; 12,32-34. Cho biết trong Phúc âm Gioan, việc Đức Giêsu "được giương cao" nghĩa là gì. Đọc thêm Isaia 52,13.

4. Đọc các lời Đức Giêsu tiên báo về cuộc Khổ nạn của mình trong các Phúc âm Nhất lãm: Mc 8,31; Mt 16,21; Lc 9,22; 17,24-25; 24,7. Tìm một điểm chung giữa những câu trên với Ga 3,14.

5. Đọc Ga 3,16-17. Hãy cho thấy khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi.

6. Đọc Ga 3,15. 16. 18. Để có sự sống đời đời, hay để được cứu độ, cần có thái độ nào?

7. Chỉ tin suông vào Đức Giêsu thì có đủ để được cứu độ không? Đọc Ga 5,29.

8. Đọc Ga 3,19-21. Đức Giêsu coi mình là gì trong những câu trên? Làm sao để chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu và đón nhận Ngài là ánh sáng?

9. Đọc câu 21. Theo bạn, có thể có những người, tuy chưa tin vào Đức Giêsu, nhưng đã "sống theo sự thật" hay không? Họ có thể được cứu độ không?

10. Mùa Chay là thời gian từ bỏ "những việc làm xấu xa", từ bỏ "yêu chuộng bóng tối", để "đến cùng ánh sáng" và "sống theo sự thật". Bạn thấy mình thuộc loại người ở câu 20 hay câu 21?