Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm tình yêu

Chào bé,

Hằng ngày mỗi khi làm dấu Thánh Giá và đọc “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng ta tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa có ba ngôi.

Thiên Chúa chúng ta thờ không phải là một Thiên Chúa đơn độc. Trong Thiên Chúa, Ba Ngôi luôn trao ban tình thương cho nhau: Chúa Cha trao ban hết tất cả những gì mình có cho Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Thiên Chúa là Tình Yêu; trong Thiên Chúa có đầy tràn sức sống. Được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa, chúng ta được bao trùm trong tình yêu, từ khi sinh ra cho tới khi chúng ta lìa cõi đời này. Có một Thiên Chúa toàn năng và là Tình Yêu, chúng ta không phải sợ hãi nhưng có thể đặt tin tưởng vào Ngài. Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Chúa bằng giác quan của mình. Và ngay cả khi gặp khốn khổ, Thiên Chúa Ba Ngôi cùng đồng hành với chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta bị tội lỗi làm nô lệ, Thiên Chúa thứ tha chúng ta qua bí tích Thống Hối và Giao Hòa (bí tích Giải Tội).

Trong Chúa Ba Ngôi là một Cộng Đoàn, Ngài sống tập thể, yêu thương nhau, kết hợp với nhau và luôn trao ban cho nhau. Là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau một lòng, một ý thờ phượng Ngài trong Hội Thánh, cộng đoàn dân Chúa. Khi thờ phượng như thế, chúng ta trở nên giống Chúa và có đầy sức sống của Chúa trong cuộc đời.

Vì Chúa là Tình Yêu, chúng ta yêu thương mọi người vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Là anh em cùng một Cha trên trời, chúng ta yêu thương nhau, cho dù chúng ta khác biệt về giới cấp, da màu, tôn giáo nhưng không đối nghịch xung khắc với nhau, mà hoà hợp với nhau.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy” là mệnh lệnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Là con cái của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta sống yêu thương nhau vì “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của Tình Yêu và Sức Sống ở giữa chúng ta.

Nào, bé đã sẵn sàng chưa? Hãy click vào dòng chữ dưới đây, và tìm hiểu "Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm tình yêu" nhé…

Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm tình yêu