Giáo xứ Trung Mỹ Tây: Quá trình phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt Tạ giáo xứ Trung Mỹ Tây được thành lập ngày 07.01.2011 với 33 đoàn viên, do linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí là linh hướng tiên khởi.

Ngay từ những ngày đầu sau khi thành lập, Ban Chấp hành xứ đoàn đã có chủ trương trước tiên là thiết lập các giờ kinh Tôn Vương, Đền tạ trong các toán. Trang bị 05 tượng Thánh Tâm để tiện việc cho các toán có thể tổ chức giờ kinh không bị động vì  phải chờ đợi các toán khác đăng ký trước.

Nhữngchương trình sinh hoạt toán cũng được lồng ghép sau những giờ kinh hằng tuần của mỗi toán như: thảo luận triển khai công tác, học tập đạo đức trong nội san Lửa Mến, các tài liệu của đoàn thể được phổ biến từ cấp trên. Tuy mỗi lần sinh hoạt chỉ trong thời gian 15-20 phút, nhưng mọi người được đóng góp bàn bạc một cách nhiệt thành sinh động, tạo được bầu khí ấp áp trong nội bộ

Do hoạt động ngày càng thành nề nếp và đạt được niềm tin yêu của mọi người, cuối nhiệm kỳ, số đoàn viên đã tăng nhanh hơn gấp đôi. Từ con số nhỏ nhoi 33 đoàn viên tiên khởi, nay lên được 72 người. Biểu hiện sự tích cực và lớn mạnh trong việc phát triển đoàn thể của xứ đoàn.