Giáo xứ Lạc Quang: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Lạc Quang được thành lập ngày 05.02.2010 với 78 đoàn viên. Từ đó đến nay, các đoàn viên rất năng nổ trong việc tham gia tập huấn, đọc kinh luân phiên tại các gia đình, thực hiện công tác bác ái, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ.