Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc Âm

Chúa nhật XXXIII Thường niên - Năm B

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Lc 9,23-26

Lời Chúa

23Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.

Học hỏi

1.  So sánh Lc 9,22 và Lc 9,23-26. Số phận của Đức Giêsu và số phận của các môn  đệ Ngài có nét nào giống nhau không?

2.  Đọc Lc 9,22. Bạn có thấy bàn tay của con ngườibàn tay của Thiên Chúa  trong cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Giêsu không? Bản dịch tiếng Việt thiếu chữ được trỗi dậy. Đây là do bàn tayThiên Chúa.

3.  So sánh Lc 9,23 với Mc 8,34. Tìm một điểm khác biệt giữa hai đoạn văn trên.

4.  Đọc Lc 9,23. Vào thời Đức Giêsu, ai là người phải vác thập giá? Vậy theo bạn,  "vác thập giá của mình mỗi ngày" nghĩa là gì? "Từ bỏ chính mình" là chuyện có thể làm một lần là xong không? Tạị sao?

5.  Đọc Lc 9,23. Đức Giêsu có ép người ta làm môn đệ của Ngài không? Ngài có  mời chúng ta vác thánh giá của người khác không? Người kitô hữu có cô đơn khi vác thập giá của mình không?  

6.  Đọc Lc 9,24. Thử tìm một định nghĩa về thánh tử đạo trong câu này.

7.  Đọc Lc 9,25. Câu này cho thấy điều gì có giá trị hơn cả thế gian này?

8.  Đọc Lc 9,26. Người kitô hữu còn phải chịu nhiều đau khổ ở đời này. Ai là niềm       hy vọng của chúng ta?

9.  Bạn có biết tiểu sử một vị thánh tử đạo Việt Nam không?

10. Trong thời bách hại, thánh tử đạo là người làm chứng cho Chúa bằng cái   chết.  Theo ý bạn, trong thời đại vật chất lợi danh, làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống có dễ không?