Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc Âm

Chúa nhật 25 Thường niên - Năm B

Mc 9,30-37

Lời Chúa

30Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy".

Học hỏi:

1.  Đọc ba đoạn sau đây: Mc 8,31-38; 9,31-50; 10,32-45. Hãy cho biết ba đoạn này có gì giống nhau về hình thức (cấu trúc).

2.  Trong Phúc âm Máccô, Đức Giêsu ba lần loan báo cuộc Khổ nạn cho ai? Vì sao Ngài loan báo cho họ như vậy?

3.  Đọc Mc 9,31. Ai nộp Đức Giêsu vào tay người đời? Đọc Mc 14,18; 15,1; 15,15; Cv 2,23; Rm 8,32.

4.  Tại sao các môn đệ không hiểu lời loan báo trên của Đức Giêsu? Tại sao họ sợ không dám hỏi? Đọc Mc 4,13; 7,18; 8,18. 21). 

5.  Đối với văn hoá của người Do Thái thời Đức Giêsu, các em nhỏ tượng trưng cho điều gì?

6.  Đọc Mc 9,37. Đón tiếp một trong các em nhỏ nhân danh Thầy nghĩa là gì? Tại sao một em nhỏ lại có giá trị?

7.  Đọc Mc 9,35-37. Đức Giêsu mời các môn đệ phục vụ mọi người, nhưng cụ thể là ai?    

8.  Đọc chậm Mc 9,33-37 và đặc biệt để ý đến những động từ. Bạn học được gì về khoa sư phạm của Thầy Giêsu trong đoạn văn này ? Bạn thấy cách dạy học của Thầy Giêsu có những điểm hay nào?

9.  Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo, người chỉ huy? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?

10.  Nếu để làm người đứng đầu thì phải trở thành người phục vụ, thì bạn có thích làm người đứng đầu không? Tại sao?