Giáo xứ Tân Việt: Hội CBMCG mừng bổn mạng

WGPSG -- Chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015, giáo xứ Tân việt mừng kính thánh Anê Lê Thị Thành, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của giáo xứ, và mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Hội.

Thánh lễ bắt đầu lúc 17g30 do Cha chánh xứ Đaminh chủ tế.

 Trong bài giảng, cha chủ tế nói: Chúa sai chúng ta ra đi rao giảng, và chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Cha cũng nhắc Các Bà Mẹ Công Giáo hãy làm gương cho con cháu mình bằng việc tích cực tham gia các đoàn thể Công giáo Tiến hành, hầu cộng tác một cách tích cực và việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

Thánh lễ kết thức lúc 18g30 trong tiếng vỗ tay chúc mừng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhân ngày mừng bổn mạng và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Gx. Tân Việt: Hội CBMCG mừng bổn mạng