Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B

Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Ga 20,19-31

Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông:

"Chúc anh em được bình an!

như Chúa Cha đã sai Thầy,

thì Thầy cũng sai anh em".

(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

(23) Anh em tha tội cho ai,

thì người ấy được tha;

anh em cầm giữ ai,

thì người ấy bị cầm giữ".

(24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. (25) các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" (27) Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28) Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Ðức Giêsu bảo:

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.

Phúc thay những người không thấy mà tin!"

 (30) Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 Học hỏi

1. Cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ xảy ra khi nào?

2. Đức Giêsu có báo trước việc mình sẽ đến với các môn đệ không? Đọc Ga 14,18. 28.

3. Tại sao Đức Giêsu phục sinh lại cho các ông xem hai bàn tay và cạnh sườn (x. 19,34)?

4. Đọc Ga 20, 18-29. Ai là những người đã được thấy Chúa?

5. Tại sao Đức Giêsu phục sinh sai các môn đệ lên đường? Đọc Mác-cô 16,15. 20; Mát-thêu 28,19-20;

Luca 24,47-48; Gioan 20,21. Hai câu Ga 20,21 và Ga 17,18 có gì đặc biệt?

6. Đức Giêsu phục sinh thổi hơi vào các ông (Ga 20,22), cử chỉ đó cho thấy điều gì? Đọc Ga 1,32-33;

19,30; 14,19. Tại sao Đấng phục sinh trao ban Thánh Thần cho các môn đệ? Đọc Ga 15,26; 16,7; 20,23.

7.  Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Một số môn đệ Đức

Giêsu có nghi ngờ việc Thầy mình phục sinh không? Đọc Mát-thêu 28,17; Mác-cô 16,13-14; Luca 24,41.

8. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu đối với ông Tôma được diễn tả trong Ga 20,26- 27? Đức Giêsu có đòi Tôma phải tin mà không cần thấy và kiểm chứng không? Đọc Ga 20,8. 18. Tại sao Ngài chiều Tôma‎?

9. Đọc Ga 20,28. Lời tuyên xưng đức tin trên đây của Tôma có gì đặc biệt? Đọc Ga 1,1; 20,17.

10. Gioan 20,29 là mối phúc dành cho ai? Đọc mối phúc thứ hai trong Gioan 13,17.