Những bài hát của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ

 

 

WGPSG -- Dưới đây là những bài hát có thể dùng trong Phụng vụ để thấm nhuần tinh thần của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ (2014-2015).