Bài ca ý lực Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm C - Lễ các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam

Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm C
Kính trọng thể các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam

PHÚC ÂM: Lc 9,23-26
"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."

Bài trích Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

23 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm C - Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam