Học viện Mục vụ TGP - Sinh hoạt chuyên đề: Giáo dục và giáo dục Đức tin

Nền giáo dục đang mất phương hướng hay đúng hơn đang đặt sai bậc thang giá trị. Đó là điều được phản ánh trong ĐẠI HỘI DÂN CHÚA vừa qua. Bậc thang giá trị phải dẫn dắt giáo dục là tiên vàn giáo dục thành người, rồi thành công dân, sau cùng mới thành chuyên viên. Thế mà giáo dục hiện nay thường được hiểu như đáp ứng nhu cầu sản xuất. Báo động giáo dục là đây!

KÍNH MỜI QUÝ GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN
HỌC VIỆN MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
ĐẾN THAM DỰ BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:
GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN
ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO LÚC 18g30 THỨ HAI 19.9.2011
TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP.

THUYẾT TRÌNH VIÊN: LM GIUSE NGUYỄN VĂN AM, SDB.
Trưởng Ban Thần học của ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Đề tài này sẽ rất hữu ích cho các bạn giáo lý viên, nên Học viện rất mong được đón tiếp các bạn!

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
HVMV TGP. TP.HCM