Thư của Đức Giám mục Giáo phận Kontum về vụ việc xảy ra tại Kon Chro và K'Bang ngày 7-11-2010

 

 

 

 

Nguồn: 
WHĐ