Audio Bài giảng: Chúa nhật 29 Thường niên - Năm B

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.