Audio Bài giảng: Chúa nhật thứ 10 Thường niên, năm B

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.