Audio bài giảng: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B

Trình bày: 
ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.