Audio Bài giảng: Thánh lễ Têrêxa Hài Đồng Giêsu tại Đan Viện Cát Minh - Sài Gòn

Lời: 
ĐGM Aloisio Nguyễn Hùng Vị và ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.