Audio bài giảng lễ Chúa Nhật 30 TN-C - Khánh nhật truyền giáo

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.