Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B (Dòng St. Paut, năm 2000)

Trình bày: 
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.