Bài hát Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ: Xin ơn đổi mới - Lm. Nguyễn Duy