Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B (Nhà thờ Đức Bà, năm 1997)

Trình bày: 
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.