Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Nhà thờ Đức Bà, 2005)

Trình bày: 
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.