Bài giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên - năm A (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, năm 1996)

Trình bày: 
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.