Bài giảng lễ Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên - Năm A

Trình bày: 
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Anh Tuấn)