Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên C

Trình bày: 
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

(Audio: Anh Tuấn)