ĐGM Phêrô trình bày: "Bác ái trong Chân lý"

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Nguyễn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.